...
من چشمامو می بندم
تو بیا یواشکی بغلم کن
قول میدم که وسطش چشمامو باز نکنم که بفهمم تو بودی
تو هم میتونی اگه بعدا منو دیدی به روی خودت اصن نیاری که یه موقعی یواشکی بغلم کردی
یا حتی میتونی تو هم چشماتو ببندی اونموقع که یه جوری شاید خودتو گول بزنی
ولی فکرشو بکن
وسط اونموقعی که بغله
گفته بودم که
میدونم چه جوری بغلت کنم
میدونم