...
مست کردن هم وسطش فقط خوبه. اولشم که منتظری مست شی بد نیست چون منتظر یه چیزی هستی که میدونی میاد. آخراش ولی خیلی بده. اونجایی که یه هو خیلی تیز میشی ، همه چیرو شفاف میبینی. کند میشه همه چیز و تو ذهنت شفاف میشه و همه ی جزییات رو میفهمی. خیلی بده اونجاش. البته معمولاً ٬ مگه اینکه واسه کار خوبی مست کرده باشی ! که اونوقت خیلی زیادی خوبه.