...
میگن یه قرصایی هست
وقتی می خوریشون آرومت می کنن
وقتی می خوریشون آروم میشی
اسمشون را هم گذاشتن آرام بخش
آروم هم یعنی سرد