...
من پشت به آفتاب نشسته ام
بچه ها بازی می کنند
و انسان هایی
که نمی دانمشان
یکدیگر را دوست می دارند
........
تو جلو می آیی
و سلام می کنی
کنارم می نشینی
و دروغ می گویی
........
نزدیک تر می آیی
مرا می بوسی
و دروغ می گویی
........
مرا در آغوش می گیری
دست هایم را به دورت حلقه می کنم
مرا محکم تر در بغل می فشاری
و دروغ می گویی
........
وقت رفتن دور می شوی
دست تکان می دهی و
باز
دروغ می گویی
........
تو می روی
و من
با دروغ هایت
عشق بازی می کنم
........
گ ل ا ر ه