...
میدونی
عین دود
عین دود قلیون
عین دود قلیون که می کشیش پایین و بعد فوووووووت می کنی و میدیش از دهنت بیرون
که وقتی فوتش کردی یواش یواش تو هوا پخش میشه و گم میشه و هرچی میگذره گم تر و گم تر میشه
که یهویی اونقدر کمرنگ و گم میشه که دیگه نیست
همونجوری بی هدف تاب میخوره
با حرکت آروم باد و با تغییر دما به هر طرف که اونا بگن کشیده میشه
بدون هیچ مرکز ثقلی برای خودش که بهش بچسبه که گم نشه
می فهمی؟
درست عین دود قلیون