...
هو بیشووور
هو گهه بیشووووور
انه بیشور
گاوه بیشور
خوده بیشور
خوده خوده خوده بیشور
بیشوره بیشور
.