...
یکی بود یکی نبود
یه شبی
اوممم
نه، یه نصفه شبی
پری آسمونیه قصه ی ما
زنگ زد منو بیدار کرد
منم که خوابه خواب
میگم الو
میگه آقا از بهشت مزاحمتون شدم
میگم خوب امرتونو بفرمایین
میگه هیچی، میخواستم مزاحم بشم دیگه
:)