...
از
3:55
تا
5:25

ازونجا که میگه شکن شکن
شکن
شکن شکن شکن
شکن
شکن
شکن شکن
شکن
ش
ک
ن
.