...
معامله نکنید
بزرگ نشید
برید کوه
به صدای باد گوش کنید
بارون رو مزه مزه کنید
ببخشید
لخت شید
زیاد راه برید
تخیل کنید
بغل شید
فکر کنید
به فکرتون اعتماد نکنید
جستجو کنید
شب‌ها که از خواب میپرید بلند شید و بشینید و سعی کنید تاریکی رو بشناسید
آدما رو تو چشمشون نگاه کنید
لحظه‌ها رو درک کنید
آدما رو دوست داشته باشید
بگذرید
تشنگی بکشید
سکوت رو بشنوید
تنهایی بکشید
پدر سوخته باشید
باشد که رستگار شوید.