...
جلوش وایمیستم
سرمو میذارم رو شونه ش
با دو تا دستم هم دور کمرشو آروم
با یه نصفه دستش دور کمرم
دماغشو می کنه لای موهام
میگم آرومی؟
میگه آره
از دروغکی