...
ما؟
دوریم
همدیگه رو دوست داریم
به هم دروغ میگیم
شبیه همیم
همدیگه رو دوست داریم
زندگی خودمونو میکنیم
بازم همدیگه رو دوست داریم
هیچ‌وقتم به هم نمیرسیم
ولی همیشه همدیگه رو دوست داریم
درست مثل یه چیزی که تو یه سفر دور گم میکنی و میدونی دیگه هیچ‌وقت پیداش نمیکنی ولی خیلی دوسش داری.
ما؟
دوریم
دور شدیم
حتی اگه یه روز با هم بریم پاریس
بازم دوریم
پاریسم خیلی گنده‌ست میدونی؟ توش چیزی رو که گم کردی پیدا نمیکنی
هر چند
هنوز همدیگه رو دوست داریم.
میگما ...
بریم به جهنم چطوره؟