...
خب
میگفتم
چی میگفتم؟
آها
میگفتم بریم به جهنم
هیجانش زیاده مثکه :)

پ.ن. میو.