...
حتی فکرشم وحشتناکه.
ضد حال یعنی اینکه بری بهشت ٬ اشتباهی بندازنت قسمت non-smoking ! اووووففف .... من همیشه گفتم این سیستم بهشت و جهنم و خلقت یه باگی داره ها ... همون بریم به جهنم به نظرم ... حالا اگه کسی نمیاد خب عیبی نداره ٬ تنهایی .