...
بهش میگم زندگی مشترکتون چطوره
میخنده
میگه مریضم
تب دارم
فکر کنم زندگی مشترکشون خوبه پس
مبارکه