...
شاید اینجا عوض بشه
یعنی دیگه اینی که هست نباشه
یه چیز دیگه باشه
یعنیش رو هم خیلی مهم نیست هر کسی بفهمه
خودم میفهمم
دارم با خودم کلنجار میرم
عوض شیم ها؟
شاید اینکه آدم عوض شه بهتر باشه تا اینکه بره به جهنم
شاید یه کم پر رو شدم اصلا دوباره
مثلا بشینیم به جای قصه گفتن حرف بزنیم
بلند بلند
لخت لخت
شاید اینجوری بزرگ شدیم
یه مشکلی هست فقط
من لخت دوست دارم. بزرگ شدن رو نه.