...
صدای پیانو
وقتی که مستی و خواب
خواب عجیبی بود
دایره دایره بود
تو هر دایره یه خواب
وسطشم بیداری بود
داشتم اعتراف میکردم
وسطش خوابم برد
بقیه ش رو هم نفهمیدم