...
.........
هر نفسي كه مي رود
رفته است ،
و چون بر مي ايد
ديگر اني نيست كه رفته است !
همچون تو .