...
آره خوشم میاد تو خونه ی شیشه ای خودم زندگی کنم و به همه ی دنیا هم سنگ پرت کنم. من هنوزم دیوونم. پدرم هم دیوونه ست. مادرم هم خله . برادرام هم کسخلن. با هر کسی هم که دوست شدم نامتعارف بوده ! شما هم بیزحمت فاصله ی خودتون رو حفظ کنید اگه خیلی نگران آسیب دیدن خودتون هستین. حالم هم از هرچی آدم محافظه کار و احمق و نفهمه به هم میخوره.