...
یه حسی هست که گم شده.

یه حسی با صدای باد

با فقط صدای باد

یه حسی با چشمای بسته

یه حسی وقتی که به یه تکه صخره گیر کردی

یه حسی وقتی که معلقی

یه حسی که تمامت رو میگیره

یه حسی که رنگش رو فقط با چشمای بسته میشه دید

یه حسی هست که جاش خالیه.