...
دلم میخواد اینجا رو بکشم. آتیش بزنم و بسوزونم یا مثلا یه کاری کنم خون قرمز از تو رگاش بیاد بیرون و بشینم نگاش کنم ولی بازم نمیتونم.
نمتونم؟
چرا نمیتونم؟
بدم میاد که هیچی از تو دل من بیرون نمیره .