...
از دخترا بدم میاد.
از دوست داشتن بدم میاد.
از خوب بودن بدم میاد.