...
هیچکسم نمیخواد بره به جهنم.
خودم میرم به جهنم
اصلا به درک