...
با این همه آدمی که دورتن
اما دورت بودنشون واقعی نیست
دوست هم دارن
خودشون هم واقعین
دروغم نمیگن
پس چرا دورت بودنشون واقعی نیست؟
شاید چون تو واقعی نیستی
آره؟
واقعی نیستم؟
دیگه نیستم.