...
سه تا عکس هستن که توش چشم هست ٬ یعنی نگاه هست. که من هر وقت نگاهشون میکنم همه چی یادم میره. میخ میشم. فلج میشم. آهنگ عکساشم پیدا کردم. منو فلج میکنن. غرق میکنن. نگاهشون عمق داره ٬ خیلی عمق داره . یه جور زیاد بدی میکشونه میبره ته ٬ یه جای خیلی عمیق و دور. مثل یه چسب محکم نگهم میداره. سه تا عکس. هر سه شون هم آشنان. من میشناسمشون. سه نفر. سه تا عکس. یک ٬ دو ٬ سه.