...
اینجا مرحوم نشده. فقط فوروارد شده به اون زمانی که من مرحوم شده بودم. فهمیدنش خیلی سخته؟