...
من میگم برو به جهنم ٬ دیگه هم بر نگرد ٬ درم پشت سرت ببند. تو هم میری. منم آروم میخندم .
حالا تو رفتی به جهنم ٬ درم بسته‌ست ٬ منم نشسته‌م و دارم آروم میخندم.

برو به جهنم.