...
آدمایی که ارزش دوست داشته شدن رو نمیفهمن.
آدمایی که همچین آدمایی رو دوست دارن.
آدمایی که آدم نیستن ...