...
من میگم برو گم شو
ولی نرو
خب ؟
یعنی برو
برگرد ولی
یا نمیدونم
مثلاً نشنو که چی گفتم
چمیدونم
ولی من میگم برو گم شو
اصلا برو به جهنم