...
تهران داره باد میاد
از این بادا که آدم کوچولوها رو با خودش میبره آسمون
که باید محکم یه جایی رو بچسبی که پرواز نکنی که یه وقت گم نشی
از این بادا که بارون تند با خودش میاره
که بارونش میکوبونه تو صورت آدم
آدم خوشش میاد که بره بیرون خیس شه خیلی بیاد
از اینا که تهران خوشگل میشه
تهران باد میاد
باد ساکت
باد تند
باد میاد
هووو
هووووووو
هووووووووووو