...
از این پس به جای اصطلاح متداول دافی از واژه‌ی تاریخی ویتامین استفاده می‌کنیم.

پ.ن. ویتامین دی ٬ ویتامین ای ٬ ویتامین بی (بی کمپلکس) ٬ ویتامین آ ... ویتامین فوری ٬ ویتامین تقویتی ٬ ویتامین وطنی ٬ ویتامین خارجی ٬ ویتامین مرگ موش ٬ ویتامین اِل ، ویتامین X ٬ ویتامین xxx ، ویتامین کُش ٬ ویتامین هندونه ٬ ویتامین هلو ٬ ویتامینِ جَلَب ٬ ویتامین کِش و سایر گرته‌برداری های نحوی و معنوی مجاز می‌باشد.