...
از تو بدم میاد.
از اکباتان هم بدم میاد.

از تنهایی اتاقم بدم میاد.
از تمام رویاهایی که بوی تورو میدن بدم میاد.

پ.ن.