...
همه رو میذارم کنار
فقط یه نفر
میخوام فقط واسه یه نفر باشم
میخوام یه نفر رو بدزدم
واسه خودم
بشم واسه خودش

کوش؟