...
خواب دیدم از آمریکا رفتم
یعنی دارم میرم
پروازم هم به تورنتو بود
همه چیش یادم بود
حتی اون لحظه‌ای که از راهرو‌ی فرودگاه میگذریم
تا اونجاییکه سوار هواپیما میشیم
با همه جزئیاتش
تو هواپیا نشسته بودم
که خوابم برد.
یه صدایی اومد ٬ صدای افتادن یه چیزی
از خواب بیدار شدم
نشستم سر جام ٬ هی دور و برم رو نگاه میکردم
تو هواپیما نبودم
تو اتاقم بودم
ولی باید تو هواپیما میبودم
قاطی شده بود
نمیفهمیدم
اینجا چی کار میکردم؟