...
مگذار که یاد مارا طعم تلخ این حقیقت ببرد ...

بالا رفتیم دوغ بود ، قصه ی ما دوروغ بود.

پ.ن. برد.