...
با تمام مزخرف بودنش ٬ ایمان داشتن چیزیه که میتونه جای خیلی چیزا رو پر کنه. تراژدی از این بالاتر؟!