...
دروغ میگم که دوسش ندارم.
دروغ میگم که از بازی کردن خسته‌شدم
دروغکی زندگی میکنم
دروغکی تموم میشم.
واقعاً تموم میشیم.