...
من میگم برو گم شو
ولی تو نرو
خب ؟
یعنی برو
برگرد ولی
یا نمیدونم
مثلاً نشنو که چی گفتم
یا چمیدونم هر چی
ولی من که میگم دوست ندارم برو گمشو
نرو
خب؟
میفهمی ؟
نمیفهمی ؟
اصلاً برو گمشو
برو به جهنم