...
نیگا خونم چه روشنه
شورم هست تازه
غلیظه ولی ها
آخه راحت نمی چکه
بذار ببینم تا کی میخواد بیاد
کی روش کم میشه
فک کرده خون بیاد یعنی که چی مثلا
لباسم خیسه
میچسبه به تنم
تنم خونی میشه
پاکش نمیکنم
رو تنم خون خشک میشه
خون خودم
خود من