...
یکی از سرگرمیای من همیشه این بوده که با خشن ترین آهنگا خودم رو آروم کنم یا درس بخونم.
هیچی اندازه ی این AC/DC: Back in Black این روزا جواب نمیده. حس سردی که با کوبوندن درام تو خودت حس میکنی خیلی حس مطبوعیه. همیشه تو زندگی موسیقیایی پیدا میشن که آدم رو تنها نذارن.