...
یه سری آدما هم هستن که بدون خداحافظی میرن به جهنم.