...
مه دوست دارم
جاده‌ی مه گرفته دوست دارم
بوی خاک رو تو مه دوست دارم
نور سیگار تو هوای مهی دوست دارم
صدای نفس کشیدن تو تاریکی مه گرفته رو دوست دارم
عاشق مه‌ام
همین.