...
نیستی
نیستی
نیستی لعنتی

لعنتی
لعنتی
لعنتی


شهر قصه - دیگه این دل واسه ما دل نمیشه