...
بویِ سرد
نگاهِ سرد
عطرِ سرد
تنِ سرد
آهنگِ سرد
رنگِ سرد
سردردِ سرد
بغلِ سرد
آروم
عمیق
خوب
سرد
...
وای چه سکسی شد یه هو !