...
من خیلی قبل از انتخابات سعی کردم جلوی خودم رو بگیرم که چیزی اینجا نگم و ننویسم. بعد از انتخاباتم دیگه حالم داره از این تحلیلای احمقانه و مسخره‌ به هم میخوره. ما ایرانی جماعت احمق و توسری خور و خودبزرگ‌بینی هستیم که به همه چیز راحت عادت میکنیم. هم اون قشر تحصیل کرده‌مون ٬ هم اون قشر سنتیمون ٬ هم اون مذهبی‌مون ٬ هم اون غرب‌زدمون ٬ هم عواممون ٬ هم سیاست‌مدارامون ٬ هم روشنفکرامون ٬ همه شوت میزنن .
تنها نوشته‌ای که قبل یا بعد از انتخابات خوندم (بین این همه تحلیل شر و ور و طنز و هجو و خبر و دروغ و دغل) و تنها تحلیلی که به نظرم توش یه کم ( زیاد !) شعور دیده میشد حرفای روزبه بود. خلایق هر چه لایق !