...
یه چیزی رو دارم حس میکنم که خیلی وقته گم کردم ..

یه چیز ترسناک دوست داشتنی دور ...