...
خوابیدم
خواب دیدیم
تو خواب غول بودم
خوابمو دوست داشتم.
میرم بخوابم بازم.

شب بخیر.