...
استیو دیوونه شده ، میگه من میخوام زن بگیرم !
وای وای وای !