...
دلم دیوار میخواد
همون دیواری که ناخوناتو بهش میکشی و نقاشی میکشی روش
بعد میشینی عقب و یه جوری نگاش میکنی که انگار نمیفهمی این چیه رو دیوار
سرت رو خم میکنی به کنار و سرد و خالی دیوار رو ساکت و خیره نگاه میکنی
دیواری که با نوک ناخونت خط‌خطی شده
ترسیدی
خیلی ترسیدی
دیگه خالی نیستی