...
دل آدم وقتی میریزه پایین آدم تازه میفهمه چقد عمیق بوده ..
وقتی میریزه پایین توی دلت خالی میشه
ولی دیگه خالی نیستی
پری
از ترس ٬ از خیال ٬ از ...