...
......

دريا ديدي ؟
ديدي موج داره؟.. ديدي بعضي موجاش هيچ وقت نميشكافه؟. مثل اينه كه آبه ورم كرده..
ديدي ستاره ها كنارش چقدر قشنگتر از بقيه جاهاي دنيان؟
ديدي ظاهرش پر از سادگيه ولي تهش چقدر رمز داره؟
ديدي چه عميقه.. ميتوني توش حل شي و به جز آب هيچي نبيني؟
ديدي صداش چه آرامش عجيبي داره؟